Ga naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  1. Camaro bootverhuur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Camaro bootverhuur kan tevens aangemerkt worden al verhuurder van vaartuigen.
  2. Huurder: de natuurlijke persoon die met Camaro bootverhuur een overeenkomst aangaat of aan wie Camaro bootverhuur een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarde van toepassing zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur-) overeenkomsten van Camaro bootverhuur. Het door de Huurder zonder commentaar aangaan van een overeenkomst waarbij naar deze algemene voorwaarden verwezen wordt geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijzing van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Huurder gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 5. Camaro bootverhuur behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Huurder een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 2. Algemene regels

 1. Camaro bootverhuur verhuurt vaartuigen. De huurder dient zich conform deze algemene voorwaarden te gedragen en te allen tijde zorg te dragen voor naleving van alle in de algemene voorwaarden opgenomen regels door alle opvarenden. Indien blijkt dat huurder (of een persoon uit het gezelschap van huurder) zich niet conform de algemene voorwaarden van Camaro bootverhuur gedraagt, behoudt Camaro bootverhuur zich het recht voor de overeenkomst met huurder onmiddellijk te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 2. Algemene openingstijden van Camaro bootverhuur zijn van maandag tot en met zondag van 09:00 tot 21:00. Tijdens deze openingstijden kan huurder een vaartuig huren.
 3. Camaro bootverhuur behoudt zich het recht voor om tijdens feestdagen en evenementen andere prijzen te handhaven of acties uit te sluiten. Dit wordt voorafgaand aan de reservering gecommuniceerd.
 4. De Huurder dient 18 jaar of ouder te zijn.
 5. Het vaartuig is geschikt voor het vervoeren van het maximaal aangegeven aantal personen. Het is niet toegestaan de boot te gebruiken met meer dan het aantal aangegeven personen. Wij behouden ons het recht voor bij overtreding een boete van €150,- euro in rekening te brengen. Ook alle eventuele gevolgen zijn voor rekening en risico van huurder.

Artikel 3. De huurperiode: begin, verlenging, einde

 1. De huurperiode vangt aan op het vooraf overeengekomen tijdstip. De geboekte huurtijd is inclusief instructies. Een huurder die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is heeft geen recht op compensatie in de vorm van aanpassing van de huurperiode naar een latere eindtijd.
 2. Indien huurder tijdens de vaart de huurperiode wil verlengen dient deze dit aan te geven bij de schipper, de schipper controleert wat de mogelijkheden zijn. Als de reservering verlengd kan worden dan is het reguliere uurtarief van toepassing. Dit uurtarief is te vinden onze website. Camaro bootverhuur zal de vaartocht dan verlengen tot het afgesproken tijdstip. Camaro bootverhuur behoudt zich het recht voor verlenging van de huurperiode dit te weigeren zonder opgave van reden.
 3. Huurder zal het vaartuig bij het einde van de huurperiode schoon zonder vlekken op de kussens en zonder afval verlaten. Indien het vaartuig vuil wordt teruggegeven kan huurder €50,- schoonmaakkosten verschuldigd zijn.

Artikel 4. Verplichtingen Camaro bootverhuur en huurder

 1. Op het moment van aanvang van de huur zorgt Camaro bootverhuur ervoor dat huurder kan beschikken over het betreffende vaartuig. Camaro bootverhuur zorgt dat het vaartuig in goede staat verkeert en voorzien is van de overeengekomen veiligheidsuitrusting. Het vaartuig van Camaro bootverhuur is geschikt voor het overeengekomen gebruik.
 2. Camaro bootverhuur draagt tevens zorg voor een passende verzekering van het vaartuig ( wettelijke aansprakelijkheid, casco en diefstal), geldend voor het overeengekomen vaargebied.
 3. Huurder zal het vaartuig gebruiken met inachtneming van aanwijzingen en/of instructie van Camaro bootverhuur en/of gebruiksvoorschriften etc. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van Camaro bootverhuur Varen en/of gebruiksvoorschriften etc. is huurder aansprakelijk.

Artikel 5. Schade en aansprakelijkheid.

 1. Het vaartuig is verzekerd voor schade.
 2. In geval van schade dient de huurder Camaro bootverhuur onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij het niet (direct) melden van een schade, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de schade. Word het verhaald op de huurder.
 3. Het niet-nakomen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden door huurder kan leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en daaruit voorvloeiende kosten.
 4. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Camaro bootverhuur, kan huurder volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voorvloeiende schade zonder dat Camaro bootverhuur een beroep doet op haar verzekering.
 5. Indien het vaartuig bij teruggave niet in dezelfde staat verkeert als bij ontvangst, is Camaro bootverhuur gerechtigd om op kosten van huurder het vaartuig in staat te herstellen als waarin het vaartuig zich bij aanvang van de huurperiode bevond, tenzij de bedoelde kosten door de verzekering van Camaro bootverhuur worden gedekt.
 6. Camaro bootverhuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel of (gevolg-) schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de huurovereenkomst tussen Camaro bootverhuur en Huurder, tenzij vaststaat dat dit letsel of deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Camaro bootverhuur en/of diens ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Camaro bootverhuur is in alle gevallen beperkt tot hoogstens het bedrag van de huurovereenkomst.
 7. Camaro bootverhuur is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.

Artikel 7. Annuleringen

1. U kunt uw reservering zonder opgave van reden annuleren tot 2 dagen voor aanvang. In dat geval restitueren wij het huurbedrag.
2. Binnen 48 uur voor aanvang van de reservering is volledige restitutie niet meer mogelijk, u krijgt van ons 50% van het bedrag. U mag in het hetzelfde seizoen een nieuwe boeking maken, hierbij word het ingehouden bedrag gezien als aanbetaling. De nieuwe boeking kan gemaakt worden tot 1 oktober 2024.
3.Binnen 48 uur voor de start van de reservering is de gehele restitutie niet meer mogelijk tenzij er sprake is van zeer slecht weer. Van zeer slecht weer is alleen sprake wanneer het KNMI een kleurcode afgeeft.

Artikel 8. Overmacht

 1. Camaro bootverhuur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Camaro bootverhuur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien boven bedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de huurder gehouden aan diens verplichtingen om de huurkosten te voldoen. Camaro bootverhuur is gerechtigd om het reeds nagekomen en het nog na te komen gedeelte separaat te factureren. De huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Camaro bootverhuur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Camaro bootverhuur niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Camaro bootverhuur of van derden daaronder begrepen. Camaro bootverhuur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.

Artikel 9. Klachten en geschillen

 1. Bij klachten dient huurder Camaro bootverhuur hier binnen bekwame tijd schriftelijk van op de hoogte te stellen met onderbouwing.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Camaro bootverhuur en huurder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend het bevoegde recht te Rotterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.